INTATHELI YESOLEZWE

UNDUNANKULU waKwaZulu-Natal uDkt Zweli Mkhize ukhombise ukukhathazeka ngokuthi bangu-329 021 abantu balesi sifundazwe abahlolwa kwatholakala ukuthi sebehaqwe yingculazi kusukela ngo-Ephreli 2011 kuya kuMashi 2012.

Lesi sibalo besifakwe embikweni owethulwe ngoLwesithathu emhlanganweni obuseMgungundlovu wekomiti lesifundazwe eleluleka ngalesi sifo.

Kulo mhlangano bekukhona uNgqongqoshe wezeMpilo kazwelonke uDkt Aaron Motsoaledi, uMkhize ongusihlalo waleli komiti kanye noNgqongqoshe bezempilo bakwezinye izifundazwe nezinye izikhulu.

Kuwona kuxoxwe ngezinto ezithinta ingculazi, izifo ezithathe-lanayo nesifo sofuba kanti zonke izifunda zesifundazwe bezihlanganise imibiko ngobekuxoxwa ngakho.

Umbiko wesifundazwe uthe uyathembisa umdlandla okhonjiswa ngabantu ngokuzihlolela ingculazi. Lokhu kuveze nokuthi imizamo yokushintsha indlela abantu ababuka ngayo lesi sifo iyasebenza.

Sebebonke bangu-552 441 abantu abadla imishanguzo yokuthiba ingculazi eKZN kanti abangu-12 477 abebedla le mishanguzo asebashona.

Kuvele nokuthi bangu-34 978 abantu abahaqwe yi-TB ababikiwe esifundeni eThekwini ngesikhathi esifanayo (Ephreli 2011 kuya kuMashi 2012).

Kwabangu-22 331 abahaqwe yi-TB nabahlolelwa nesifo sengculazi, bangu- 15 864 okwatholakala ukuthi banayo ingculazi. Isibalo sabantu ababhaliselwe ukusebenzisa imishanguzo yokuthiba ingculazi sinyuke sisuka ku-133 638 saya ku-143 113.

Bangu-19 428 abesifazane abebekhulelwe abahloliwe kwatholakala ukuthi banengculazi ngesikhathi esifanayo kanti abangu- 91% baqala ukudla imishanguzo.

Esifundeni uMgungundlovu, esibandakanya uMsunduzi, Mkhambathini, Richmond, Mgeni, Mpofana, Mshwati neMpendle, bangu- 1401 abantu okwatholakala ukuthi banengculazi.