LUNGI LANGA

EMUVA kweminyaka eyishumi ephila negciwane lengculazi owesifazane oyisishoshovu saleli gciwane uthi usazimisele ngokuqhubeka nokuthinta impilo yabantu.

Kunokuthi aphelelwe yithemba lapho ethola ukuthi unaleli gciwane ngo-2002, uNksz Lihle Dlamini (37) waseLamontville, wabona kuyithuba lokuthi afunde okuningi ngalo ukuze akwazi ukufundisa abanye.

Kuyimanje ungomunye wabaholi benhlangano elwela amalungelo abantu abaphila nesifo sengculazi iTreatment Action Campaign (TAC).

Ngaphambi kwalokhu ube ngomunye wabethuli bohlelo oluthinta abaphila nalesi sifo, iSiyanqoba – Beat It.

“Njengomuntu othanda ukubuza imibuzo ngangifuna ukwazi ukuthi kuchaza ukuthini ukuba nengculazi. Kodwa ngangingafuni ukugcina lapho nje kuphela,” kusho uNksz Dlamini.

Isikhashana emuva kokuthola ngalesi sifo ungene esibhedlela iMcCord wasiza ukunikela ngolwazi kwabanye ababefuna ukwazi kangcono ngaso.

Lokhu kwaholela ekutheni yena nabesimame ababili baqale isigungu sokweseka labo abanegciwane (support group).

UNksz Dlamini oyisekela likanobhala jikelele kuzwelonke kule nhlangano uthe uyawubona umsebenzi wale nhlangano ebambe iqhaza elikhulu ekutheni kutholakale imishanguzo yalesi sifo.

“Ngisanda kukhuluma nomakhelwane wami ongitshele ukuthi uthe uma eba nezinkinga zokuthola imishanguzo emtholampilo wabatshela ukuthi uyilungu leTAC. Uthe lokhu kushintshe ukwenza kubasebenzi basemtholampilo kwenza bamnike imishanguzo,” kusho uNksz Dlamini.

Uthe akafuni kugcine lapha, ufisa abantu bangasizakali kuphela ngokusabisa ngenhlangano kepha bakwenze ngolwazi lwamalungelo abo.

Uthe uma bazi amalungelo abo bazokwazi ukuthi banegunya lokuthola imishanguzo yabo uma isimo sabo sempilo sesidinga bayithole.

Uphinde wacacisa ukuthi abazami ukulwa nabasebenzi bezempilo kepha bayaqonda ukuthi basebenza kanzima kanti bancane kunesibalo seziguli abazibona usuku nosuku.

UNksz Dlamini uthe yingakho le nhlangano ingasagxilile esifweni sengculazi kuphela kepha sebebhekene nezempilo ngokuphelele.

Kuyimanje bazama ukuveza amasu abo ohlelweni lomshwalense wezempilo kahulumeni iNational Health Insurance.

“Ngiyazi ukuthi abanye abantu bake babone sengathi i-TAC ayisasebenzi njengakuqala kepha abazi ukuthi asisabhikishi manje sesiba nemihlangano neziphathimandla ukuze kuvele izisombululo kwezempilo,” kusho uNksz Dlamini.

Yize seyiminingana iminyaka aseyisebenze esiza abanalesi sifo uthe akazimisele ngokuhlehla kulokhu. Ukufakazela lokhu kuyimanje wenza izifundo zakhe zokuthuthukisa umphakathi.

Yize engakabi naye umntwana uthe akakuboni okuyomvimba ukuthi amthole uma esemdinga ngoba yize enegciwane lengculazi kepha akukho okuvimba ukuthi aphile impilo ejwayelekile.