CELANI SIKHAKHANE

UHAMBO lwase-London lukaJulius Malema owayenguMengameli we-ANCYL lubhuntshise umbuthano abemenywe kuwo eThekwini ngabesikhungo sezokucobelelana ngolwazi iXubera Institute obuzoba seGateway ngoLwesibili kusihlwa.

Kulo mbuthano uMalema ubemenywe ukuthi azobonisana nabantu baKwaZulu-Natal ngemibono anayo ngezindaba ezithinta ubuholi nanokuthi acacise ukuthi ngabe hlobo luni lo mholi odingwa iNingizimu Afrika njengoba edume ngokugxeka kwasani.

UMnuz Xolani Dube walesi sikhungo, uthe baphoqelekile ukuthi lo mbuthano bawuhlehlise ngoba inhloso bekungukuletha uMalema kubantu ukuze bakwazi ukumpheka nangemibuzo ngezitatimende zakhe ahlale ezenza esidlangalaleni ngabaholi.

“Ngesikhathi sihlela naye ubevele eseLondon kodwa besazi ukuthi lolu suku beluzofika esebuyile kodwa kwagcina kungenzekanga nokuphoqeleke ukuthi sihoxise zonke izinhlelo ngalo mbuthano ,” kusho uDube.

Uthe yize begcine benqume ukuwuhlehlisa lo mbuthano kodwa basazophinde bahlele naye.

Lesi sikhungo sivamise ukuba nezigcawu lapho kusuke kuhlangene khona abantu bamazinga ahlukene ikakhulukazi izincithabuchopho, osopolitiki nosomabhizinisi ukuzobhunga ngezinto ezahlukene ezithinta izwe lonkana.

Phakathi kwabantu abaziwayo asebeke baba yingxenye yezigcawu zalesi sikhungo uMnuz Prince Mashele ongumhlaziyi wezombusazwe, uMnuz Moloetsi Mbeki ongumfowabo kaMnuz Thabo Mbeki obenguMengameli wakuleli ngaphambi kukaMengameli Jacob Zuma.