UNKSZ Nobuhle Zondi ekhomba lapho okwalimala khona ingane yakhe ishaywa nguthisha wayo
                                  Isithombe:MBALI KHANYILE
UNKSZ Nobuhle Zondi ekhomba lapho okwalimala khona ingane yakhe ishaywa nguthisha wayo Isithombe:MBALI KHANYILE
ISIKOLE samabanga aphansi iChanga Primary obekufunda kuso umfundi okhethe ukuyeka ukufunda ngenxa yokuhlukunyezwa nguthisha wakhe
                              Isithombe:MBALI KHANYILE
ISIKOLE samabanga aphansi iChanga Primary obekufunda kuso umfundi okhethe ukuyeka ukufunda ngenxa yokuhlukunyezwa nguthisha wakhe Isithombe:MBALI KHANYILE
UMFUNDI oseyeke ukuya esikoleni ngenxa yokuhlukunyezwa nguthisha wakhe ngokushaywa

                      Isithombe:MBALI KHANYILE
UMFUNDI oseyeke ukuya esikoleni ngenxa yokuhlukunyezwa nguthisha wakhe ngokushaywa Isithombe:MBALI KHANYILE

THEMBA NTSHINGILA

USEBHUQUZA ekhaya umfundi kaGrade 1 othi usesaba ukuphindela esikoleni ngenxa yokuhlukunyezwa wuthisha wakhe.

Kuyimanje sekuphele izinyanga ezintathu lo mfundi engalubhadi esikoleni samabanga aphansi abefunda kuso, iNchanga Primary ngoba esaba ukushaywa.

Amalungu omphakathi okuxoxwe nawo, athe zikhona ezinye zezigameko ezifuze lezi osekwake kwabikwa ngazo kulesi sikole ngalo thisha ohlukumeza abafundi kodwa zanyathelwa ngezinyawo.

UNksz Nobuhle Zondi ongunina walo mfundi, uthi ingane yakhe iyakhala uma kumele iye esikoleni.

“Uqale ngokungitshela ukuthi uthisha umshaye ngempama embiza ngesidomu ethi akakwazi ukubhala. Ngiyile esikoleni ngayombuza uthisha, waphika,” kusho uZondi.

Uthe kuphindile futhi ingane yakhe yamtshela ukuthi uthisha uyishaye ngerula ekhanda. Ngalelo langa uthi yayinengozi ekhanda lapho eyayishayeke khona.

Uthi waphindela esikoleni eyobuza, waphinde waphika uthisha. Okulandele lapho uthi ingane ayiphindanga yavuma ukuya esikoleni, yathi isiyesaba.

Ngokubona ukushuba kwesimo, uthi akathandanga ukuyiphoqa ingane yakhe ukuthi iye esikoleni. Uthe lesi senzo sikathisha simphatha kabi ngoba silahlekisela ingane yakhe ngekusasa layo.

“Njengoba kade kubhalwa izivivinyo zokuphela konyaka, yona kade isivele inesikhathi eside ihleli ekhaya ngenxa yokwesaba. Sengizitshelile vele ukuthi lo nyaka usumoshekile, sekufanele ngimhlelele ukuyoqala kwesinye isikole ngonyaka, ngikhohlwe yilapho kade efunda khona,” uchaze kanje.

Uthishanhloko wakulesi sikole uMnuz George Shau, uthe uyakweshwama ukuthi kunengane esihlale ekhaya isikhathi eside ngalolu hlobo ingafundi.

Uthe: “Akekho umzali oseke wafika wazobika ngokungaphatheki kahle kwengane yakhe esikoleni. Nakuba kunjalo, angeke ngiphike ukuthi lesi senzo asenzekanga ngoba ngisuke ngingekho egumbini lokufundela.”

Uthembise ukuthi uzokhuluma nothisha othintekayo kulolu daba emva kwalokho abonane nonina wengane nesigungu esilawula isikole.

“Sesike senzeka isigameko esifuze lesi kusona lesi sikole phambilini. Kodwa uma silandela kahle sathola ukuthi kukhona ipolitiki ekhona ngoba kunabathile abangabafuni othisha abathile,” kusho yena.

UMnuz Muzi Mahlambi okhulumela uMnyango wezeMfundo KwaZulu-Natal uthe: “Umzali akaphindisele umntwana esikoleni. Uma enenkinga ahambe ayobika ehhovisi labahloli eliseHammarsdale.”

Uthe uthisha akanalo ilungelo lokushaya ingane yesikole ngoba lokho kuyicala elingaholela ekutheni aboshwe noma amiswe emsebenzini.

“Futhi angaxoshwa uma kutholakala emva kophenyo ukuthi le nto uyenzile. Lokhu kungaba yisifundo kwabenza lo mkhuba ezikoleni,” usho kanje.