Provinsional Commissioner Mamonye Ngubeni celebrates the father's day with his husband Khensani and their daughter Lucas at the Umhlanga Sands Hotel.Picture Zanele Zulu,17/06/2012

UKHOMISHANA wamaphoyisa KwaZulu-Natal uLieutenant General Mmamonnye Ngobeni uthi akukho okuzomsusa esikhundleni sakhe nakuba lowo owamqasha uGeneral Bheki Cele esexoshiwe.

UNgobeni ukusho lokhu ephendula imibiko yangempelasonto ebiveza ukuthi kungenzeka izinyawo zigcwale udaka nakuyena njengoba kuthiwa wabamba iqhaza esivumelwaneni sebhilidi elalizosetshenziswa njengekomkhulu lamaphoyisa eThekwini elihlanganisa usomabhizinisi waseMpuma-langa uRoux Shabangu.

Eminye imibiko ibiveza ukuthi indlela uNgobeni aqashwa ngayo nguCele nayo ishiya imibuzo okungenza agcine ehambile.

“Eminyakeni emibili edlule ngenze konke okusemandleni ukulwa nobugebengu. Akukho okunye ngaphandle kokuthi kuqondwe ukuthi kuliwe nami okuyinto engingeke ngayibekezela. Ngiyakwazi engikwenzayo futhi ngizoqhubeka nokwenza umsebenzi wami,” kusho uNgobeni.

Uthi ngeke nangengozi asishiye isikhundla sakhe. Uveze ukuthi ngendlela abona ngayo izinto kukhona abanye ozakwabo asebenokuxhumana nabezindaba.

Uveze nokuthi yena akakawuboni umbiko weJaji uJakes Moloi oveza igama lakhe njengoba naye wathula ubufakazi phambi kweJaji uMoloi.

Umbiko weJaji yiwo othole ukuthi uCele akakulungele ukuthi aqhubeke nesikhundla sakhe.

IJaji uMoloi laqashwa nguMengameli Jacob Zuma ukuba lenze uphenyo ngoCele ukuze kutholakale ukuthi kukhona yini lapho engahambisanga kahle khona.

UNgobeni uthe lo mbiko awukethulwa ezithebeni zomphakathi wathi akazi ukuthi abantu lezi zinkulumo bazithola kuphi. Uthi ngisho noKhomishana omusha akakaze amthinte ngalokhu.

Ukuphikile ukuthi useke wahlaba ikhefu lokugula emsebenzini ngenxa yengcindezi kodwa wathi yena uphile saka akukho lapho eke wahlaba khona ikhefu.

Uthi into yokuqala ayibonayo uma enengcindezi wukuthi ehle emzimbeni okuyinto engenzekile kuyena.

Uthi umsebenzi wawuthola ngendlela eqondile ngoba naye wafaka isicelo, waya kwinhlolokhono.