UNKSZ THEMBI Hadebe imenenja yesikhumulo samabhanoyi, iMangosuthu Airport, oLundi uthi kuzokhula ezomnotho ngalesi sikhumulo

LUNGI LANGA

UFISA ukubona isikhumulo sezindiza sasoLundi siletha intuthuko kule ndawo owesifazane osiphethe.

UNksz Thembi Hadebe (52) owengamele ukusebenza kwesikhumulo iPrince Mangosuthu Buthelezi Airport, oNdini unamaphupho amakhulu ngalesi sikhumulo njengoba ethi singanomthelela omkhulu ekuthuthukiseni abakhelene naso.

“Yize kuyisikhumulo esincane kodwa ngithemba ukuthi kuningi okungenziwa yiso ekuletheni izivakashi zaphesheya lapha kanti lokhu ngibona kuyikho okungaletha intuthuko,” kusho uNksz Hadebe.

Abaningi bangabona lokhu akushoyo kuyiphupho elisekude kakhulu ukufezeka ngoba amabhanoyi alesi sikhumulo asasebenza phakathi koLundi noMgungundlovu kuphela.

Uthe baphezu kwezinhlelo zokuhambela eThekwini.

Lokhu kuzodala ukuthi babe namabhanoyi azofinyelela esikhumulweni sezindiza saseThekwini iVirginia.

Ngaphambi kokuthatha izintambo zokuphatha lesi sikhumulo wayesebenza kwezezimali eMnyangweni wezeMpilo KwaZulu-Natal.

Wayeka lapho sekudingeka ukuthi asuke ayosebenzela emahhovisi alo Mnyango eMgungundlovu.

Uthe ukuthola isicelo sokuthi ayosebenzela ngaphandle kwasekhaya akumphathanga kahle ngoba kwasekufanele ashiye umndeni wakhe ikakhulu unina.

“Ngase ngibonile ukuthi ngeke ngikwazi ukushiya umama kuthe uma kuqhamuka ithuba lokuthi ngisebenze esikhumulweni lapha oLundi ngalithatha ngazo zombili,” kusho uNksz Hadebe.

Uthe angena nakho kulesi sikhundla kwakunguthando nesifiso sokubona lesi sikhumulo sidlondlobala siba yinto ezofukula umnotho wasoLundi.

Kwakungekuningi ayekwazi ngomsebenzi wokuphatha isikhumulo ngoba yinto ayengakaze ayibonele eduze.

Uthe ubonga uNkulunkulu ngokumnika amandla okuqhubeka nomsebenzi wakhe kulesi sikhumulo.

Uzichaza njengomuntu ozinikelayo emsebenzini wakhe futhi yikho lokhu okumsizile ekutheni akwazi ukumelana nomsebenzi awenzayo.

Ngaphandle kwalokho uthe ihhovisi likaNdunankulu waKwaZulu- Natal, uDkt Zweli Mkhize lixhase lesi khumulo ngemali nangosizo lwabantu abangongoti emkhakheni wezindiza ukuze basizane noNksz Hadebe.

Omunye walabo ngoti nguMnuz Chris McLean wePR Africa osasebenzisana naye namanje. Uthe kuncane ayengakwazi ukukwenza ngaphandle kwalolu sizo.