LUNGI LANGA

UKUSEBENZA kwakhe kanzima sekuthela izithelo azibonayo umsunguli wephephandaba lomphakathi elisanda kuhlonishwa ngezindondo.

UNksz Masindi Mkhize (34) waKwaNyuswa owasungula iphephandaba EzaKwaZulu News akazisoli ngesinqumo asithatha eminyakeni emihlanu eyedlule sokuqala iphephandaba.

“Inhloso yami kwakungukusungula iphephandaba lomphakathi elizokhiqiza izindaba ezisezingeni elilingana nalezi eziphuma emaphephandabeni amakhulu,” kusho uNksz Mkhize.

Uthe wayefuna abantu bathole izindaba eziseqophelweni eliphezulu ngaphandle kokuzikhokhela.

Kungekudala leli phephandaba lihlomule izindondo ezintathu kuma-Media Development and Diversity Agency (MDDA) awards anonyaka abehlelwe ngokubambisana no-Sanlam.

Bahlomule ngendondo ye-Best Front Pages, iBest Columns neMedical and Health Reporting.

UNksz Mkhize uthe bayakujabulela lokhu ngoba kukhombisa ukuthi umsebenzi abawenzayo uyabonakala ngisho beyiphephandaba elincane.

Sebeyithola okwesibili iminyaka ilandelana le eye-Best Front Pages.

Yize kubukeka engathi konke kumnandi futhi kulula uma usuzimele, unephephandaba lakho, kodwa le ntokazi ithi akunjalo.

“Kunzima ukusungula bese uqhuba iphephandaba yingakho abanye beshiya phakathi. Kunezinto eziningi okumele ukhethe ukuphila ngaphandle kwazo ukuze uqikelele ukuthi liyaphumelela,” kuqhuba uNksz Mkhize.

Uthe kukaningi amaphephandaba esungulwa afadalale ngenxa yobulukhuni bokuwaqhuba. Inkinga enkulu ukuthi abantu abaqondi ukuthi ukusungula iphephandaba akusiyo indlela elula yokwenza imali, yingakho amanye egcina engaphumelelanga.

“Ukube ngibheka ukuthi ngingenisa imali ngezikhangiso bese ngijabulela ukungena kwayo, ngikhohlwe umkhiqizo okuyizindaba okufanele zivele ephepheni ngabe aliphumeleli,” kusho uNksz Mkhize.

Ubunzima obukhulu ababhekana nabo bengamaphephandaba omphakathi ukuthola uxhaso oluyizikhangiso ngoba amabhizinisi awazifaki izikhangiso eziningi kuwo.

Uthe yize izikhangiso zabo zibiza imali encane kodwa amabhizinisi asaqhubeka nokuzifaka emaphephandabeni amakhulu.

Uthe kuze kube ngcono iminyango kahulumeni ngoba kukhona izikhangiso abazitholayo kuyo.

Uncome inhlangano i-Mdda ngoxhaso abaluthola kuyo.

Iphephandaba, EzaKwaZulu News lanikwa leli gama ngoba wayehlose ukuthi lifundwe yisifundazwe sonke kepha okwamanje lisatholakala ezindaweni ezithile kulesi sifundazwe okubalwa kuzo iTheku, eNchanga, eMgungundlovu, KwaXimba nezinye. Kepha usazimisele ngokwenza leli phupho libe yimpumelelo njengamanje basezinhlelweni zokulifaka eColenso naseMnambithi.

Ukhuthaze abanesifiso sokuqala iphephandaba ukuthi babe nesibindi futhi bazimisele ngoba kulo mkhakha yikho okudingekayo.