UMENGAMELI Jacob Zuma uthi basebenza kanzima bekhankasa eNdlunkulu bengabulali ubuthongo behamba koNongoma ebusuku, lapha uZuma wathathwa neSilo eMkhosini weLembe, kwaDukuza

CELANI SIKHAKHANE

UMENGAMELI we-ANC uMnuz Jacob Zuma uthi bekunzima ukuzihlanganisa neSilo ngenxa yokuthi bebengavunyelwa ukusondela kuso ekubeni siyiNkosi yabo bonke abantu.

UZuma ukusho lokhu encoma uMnuz Mahawukela “TJ” Mthethwa ongusomabhizinisi oqavile KwaZulu-Natal ngeqhaza abanalo ngesikhathi esasebenza njengohlaka lweSilo samabandla nalapho azikhandla khona ekhankasela i-ANC eNdlunkulu kaZulu.

UZuma ukusho lokhu ekhuluma enkonzweni yomngcwabo wesishoshovu se-ANC kwaMaphumulo iNkosi Ndabakayipheli Khuzwayo.

“Phambilini sasithwele kanzima singavunyelwa ukusondela eduze kweNkosi yethu. Kuthe ngokuhamba kwesikhathi sayibona lento ukuthi ayihambi kahle ngoba iNkosi yethu yayithi uma iyokhuluma nabantu singavunyelwa ukusondela kuleyo ndawo. Lokhu kwakwenza sizibuze ukuthi kungathi iSilo kungesethu sonke kodwa sivinjwa naseNdlunkulu singangeni sima esangweni neSilo sigqokiswa izinto ongazazi senziwa iqembu elithile. Ngakho kwaze kwasiza ukuba singenise ngomunye wezethenjwa zaso owayesisebenzela, uMthethwa siba nemihlangano ebusuku kwagcina kuphumelela, sawufaka kanjalo u-ANC eNdlunkulu,” kusho uZuma.

Uthe yayibuhlungu into eyayenzeka ngoba iSilo sasenziwa umuntu weqembu elithile lezombusazwe bona bengavunyelwa nanokuthi basondele lapho esisuke sikhuluma khona nabantu baso.

Uthe ngisho eNdlunkulu babegcina ngokumela kude bengasondeli ngoba kwakungavumelekile kodwa kwasebenza amaqhinga bangenisa ngezisebenzi zaso ezazibahlelela imihlangano engumshoshaphansi yasebusuku.

“Kunezikhathi lapho okwakuthi uma ngiseThekwini nginyenye ngiye kwaNongoma kodwa abantu bangibone sengathi ngivuka eThekwini ekubeni kade ngihlangene noMthethwa kwaNongoma,” kusho uZuma.

UZuma uthe ngezinye zezinto abayozibhala uma sebeshicilela izincwadi ngesikhathi esizayo kodwa okwamanje basematasa nomsebenzi isikhathi sokubhala asikabibikho.

UMthethwa uke waba uSihlalo wosomabhizinisi esifundazweni ngaphambi kokuthi aqashelwe ukuyoba uhlaka lweSilo samabandla .

Okhulumela iNdlunkulu uMntwana uMbonisi, uthe iSilo kuyaziwa ukuthi singaphezu kwepolitiki kodwa abaNtwana banelungelo lokuzihlanganisa nanoma iyiphi inhlangano.

Ubesho nokuthi sisebenzisana nanoma imuphi uhulumeni.

Uthe kunoMntwana uMcwayizeni obeyilungu le-ANC futhi wangcwatshwa eyiyona.