Jabulani Ben Ngcobo Head of Water Services for the Sisonke District Municipality gives President ; Jacob Zuma and KwaZulu-Natal Premier; Dr Zweli Mkhize a tour of the newly build bulk Water Reservoir in Umzimkhulu

MDU NCALANE

Ebika eseMzimkhulu

UMENGAMELI waseNingizimu Afrika uthi sigcwalisekile isisho sesintu esithi ubudoda abakhulelwa ngesikhathi yena, iKhabhinethi yakhe, uhulumeni wesifundazwe nomasipala, bezohlola inqubekela phambili yentuthuko eMzimkhulu, izolo ngemuva kokubhalelwa ku-Facebook yibhungu elineminyaka engu-21.

UMnuz Jacob Zuma, uthi phezu kokuba bebezokuza eMzimkhulu kodwa ukukhala kukaBongokuhle Miya, yikhona okwamsusela phezulu ngale ndawo esanda kufakwa ngaphansi kweKwaZulu-Natal, kade iseMpumalanga Kapa.

“Ngangizitshela ukuthi kubhale insizwa esikhulile ngesikhathi ngifunda lo myalezo oyisikhalo ngokwentuleka kwentuthuko eMzimkhulu. Namuhla ngethukile uma sengihlangana nale nsizwa enhle esencane kangaka kodwa eyaba nesibindi sokubhalela umengameli ibike ngezinkinga ezikhungethe umphakathi waseMzimkhulu. Ukube akakhalanga kangaka uMiya ngabe asisheshanga kangaka,” kusho uZuma.

UMiya osukunyiswe nguZuma wambeka phambili ushaye ngesiNgisi esishelelayo ukuthi wayebona ukuwa kwedolobha lakubo wabona ithuba lokuthi akubhalelwe uZuma walisebenzisa.

“Ngangingazi ukuthi yinto engase ingifakele amehlo abantu kangaka. Mina ngangibhala njengesakhamuzi esikhathazekile ngokubona kunemfuyo edolobheni, kunamaxhaphozi amanzi uma lina, kuqhume amapayipi endle, ngase ngizwakalisa ilaka lomphakathi wakule ndawo,” kusho uMiya.

Uthe kumhlaba umxhwele ukubona sekunenqubekela phambili engaka futhi sekunconywa neqhaza lakhe ngayo.

“Angiyibonanga kwankulumo leyo kamengameli lapho abalula khona igama lami ePhalamende ngo-2010 kodwa ngayibona ngelinye ilanga sekwadlula. Nalapho ngazitshela ukuthi kwakuwukumemezela nje ngeke kwenzeke lutho kodwa ngiyancoma uma sekunjena,” kusho uMiya.

Undunankulu waKwaZulu-Natal, uDkt Zweli Mkhize, uthe kusukela kwafakwa uMzimkhulu ngaphansi kweKZN, lesi sifundazwe sesifake imali eyela ku-R8 billion ekuyithuthukiseni.

“Imali eningi ingene kwezemfundo njengoba lesi sifunda bekuyisona esinezikole zodaka kakhulu. Enye sakhe ngayo imigwaqo, enye yangena ekulungiseni izikhungo zokwelapha. Enye ilungisa idolobha ukuze libukeke kahle,” kusho uMkhize.

Kusukela ekuseni izolo uZuma noNgqongqoshe bakazwelonke, abesifundazwe, uMkhize, neziMeya kusukela kweyesifunda iSisonke nabo bonke omasipala abangaphansi kwaso, baqale bayohlola isikhungo sokugcina nokuhlanza amanzi ngaphambi kokuhlola idolobha enkabeni yalo.

Bavule isikole esakhiwe kabusha, bavakashela inhlangano yentsha engabalimi, ngaphambi kokuyolalela izinselelo zewadi newadi eMzimkhulu.