UKHABONINA Qubeka obedlala indawo kaNokuthula obengowesifazane ocebile kuZalo, ethandana noMxolisi (Nay Maps) enguBen 10 wakhe ISITHOMBE:SITHUNYELWE
IZIMO zempilo yesimanje yizona eziholela ekutheni kwande abesilisa ababizwa ngoBen 10 abathandana nabesifazane abadala kunabo.

Yize leli temu selijwayelekile ngenxa yokwanda kwabakulobu budlelwano, abanye abaqondi ukuthi yini eholela ekutheni insizwa encane ishe amashushu ngowesifazane omdala.

Ukwanda koBen 10 kuvelile nakwiziqephu zemidlalo yethelevishini okubalwa Uzalo lapho uKhabonina Qubeka (osesithombeni) ebedlala indawo kaNokuthula obethandana noMxolisi (Nay Maps). USlindlile Nodangala wazakhela udumo enguMam Ruby obethandana noXolani (Siyabonga Radebe) kwiGenerations.

UNkk Zola Ngidi oyiPsychologist, uthi ngaphambi kokuthi abantu bagxeke ubudlelwano boBen 10 nosisi abadala, kumele baqonde izimo ezidala lokhu. “Umfana uma ezalwa kulindelwa ukuthi abe yiqhawe ngandlela thize ekhaya. Umndeni uba nezinto ezinkulu ozilindele kuyena. Nokho kwesinye isikhathi izinkinga zomphefumulo zenza angakwazi ukufeza lokhu okulindelekile, agcine eseshintsha indlela yokuziphatha. Ukuhlupheka, ukungasebenzi nokweswela, kungenza ukuthi umfana ancamele ukuba wuBen 10.”

UNkk Ngidi uthe ngokwemvelo owesilisa ufuna ukunakekelwa, okumenza azizwe eyindoda yangempela. Uveza ukuthi lesi ngesinye isizathu esenza kwande oBen 10 ngoba befuna ukuphathwa ntofontofo. “Akekho umuntu ongabudingi ubudlelwano kanti indlela umuntu aphatheke ngayo ebudlelwaneni inomthelela omkhulu kuyena. Kwesinye isikhathi laba bafana basuke bengalutholanga uthando olufanele ekhaya, bese bezizwa benakekelwa kakhulu ngabesifazane abadala kunabo,” kusho uNkk Ngidi.

Uyakuveza nokuthi oBen 10 bazizwa bevikeleke ngayo yonke indlela nasohlangothini lwezimali uma bethandana nabesifazane abadala. Uthe abesifazane abadala bayakwazi nokunakelela umphefumulo, okuyinto eheha oBen 10.

“Ontanga yabo bamantombazane nabo bathandana nabesilisa abadala, okwenza bangakwazi ukushela kubona ontanga. Abanye abafana abakwazi ukwanelisa izidingo zontanga yabo bamantombazane nabo abathanda izinto eziphezulu, okwenza bagcine bethandana noSugar mama,” kuchaza uNkk Ngidi.

Uthi baningi abanamahloni okuziveza ukuthi bangoBen 10.

“Yize oBen bejwayele ukujabula ebudlelwaneni babo, bayesaba ukuphoxeka nehlazo. Naye asuke ethandana naye ukubona njengehlazo ukujola nomfana omncane.”

Ziningi izigameko esezibikiwe lapho abesifazane abakhulile bebulawa ngoBen 10. UNkk Ngidi uthi siphezulu isikhelwe koBen 10 ngenxa yokuthi basuke befihliwe. Bagajwa isikhwele uma sekumele kuphele ubudlelwano.

Ugcizelela nokuthi bagcina benodlame kuphume nesidumbu, bengafuni ukulahlekelwa abasuke sebekutholile ebudlelwaneni.

Abanye bazizwa sengathi bebesetshenziswa ukufeza izidingo zocansi kuphela bese bengafuni ukwaliwa kalula.