LUNGI LANGA

SEZIFISA ngisho ukuhlala ekhaya labadala izalukazi zaKwaSwayimane ngemuva kokudlwengulwa kwezaguga ezimbili esikhathini esingangenyanga.

Lezi zalukazi bezithamele umcimbi wokudingida izigameko zokudlwengulwa kwezalukazi obuseNkwalini Sportsfield kule ndawo.

Zithe zisanovalo ngenxa yalezi zigameko kangangokuba zifisa sengathi kungaba khona lapho zingahlaliswa khona ngoba eziningi zazo zihlala zodwa.

Lokhu kulandela ukudlwengulwa kwezaguga ezimbili esino-94 nesina-84 kuyo leya ndawo.

UNkk Esther Chonco (74) waseNkululeko KwaSwayimane ohlala yedwa endlini uthe namanje usenovalo.

“Ngihlala ngedwa endlini yami futhi akukho muntu ongangisiza uma kungaba khona okungehlelayo. Kanti uma bekungathiwa kukhona indawo eyikhaya labadala ebesingahlala kuyo kungaba ngcono,” kusho uNkk Chonco.

Uthe lapha ehlala khona kukude nomakhelwane.

Usethembe ukuthi uma engangenelwa yizigebengu useyosizwa wukumemeza ukuze omakhelwane bamuzwe.

Izalukazi zisole umthetho wakuleli ngokudlwengulwa kwabadala ngoba zithi amajele asefana namakhaya kwezinye izigilamkhuba.

UNkk Hilda Mnguni (71) uthe kumele banikwe isijeziso esinzima esizoba yisifundo nakwabanye abantu abadlwengula abantu abadala ngoba uma beboshwa kuba yizinsukwana badedelwe.

UNgqongqonshe wokuThuthukiswa koMphakathi, uNkk Weziwe Thusi, obevakashele le ndawo ukuzoxoxisana nomphakathi, uthe ukudlanga kwezigameko zokuhlukunyezwa kwabadala zikhomba ukuthi kudingeka abantu bafundiswe ngokubaluleka kokunakekelwa kwezaguga.

“Lezi zigameko zenze ukuthi uma sihlanganisa amakhanda eMnyangweni sabona kubalulekile ukuthi siphume ngezinkalo siqwashise ngesihlava sokuhlukunyezwa kwabantu abadala, sifundise nangokubaluleka kokuvikelwa kwamalungelo abantu abadala.

“Sikhethe indawo yaKwaSwayimane ngoba okwenzeke la kusethusile ngenxa yesihluku esingajwayelekile nakuba sekwandile ukuzwakala kwemibiko yokuhlukunyezwa nokubulawa kwabantu abadala,” kusho uNkk Thusi.

Uthe ucwaningo olwenziwe yinhlangano i-Action on Elder Abuse lukhombisa ukuthi abantu abadala bavamise ukuhlukunyezwa yizingane zabo esezikhulile noma abazukulu.

Uthe okunye okubalulekile wukuthi abantu bazi ukuthi kwezinye izikhathi abahlukumezi kusuke kungabantu abakhule behlukumezekile nabo.

Unxuse abazali ukuthi bazinakekele ngendlela izingane zabo ukuze zikhule zibahlonipha abantu abadala.

UNkk Thusi ubehambisana nenkosikazi kaMengameli Jacob Zuma, uNkk Thobeka kaMadiba Zuma okhwele wadilika emaphoyiseni ngokungazinikeli ekwenzeni umsebenzi wawo.

“Amaphoyisa kumele abophe abantu. Akungalahleki amadokodo uma kuphenywa amacala. Ukube bekuya ngami bekuzoboshwa umseshi ophenya icala uma kulahleka idokodo,” kusho ukaMadiba.

Kepha ubuye wanxenxa nomphakathi ukuthi usebenzisane namaphoyisa ekuqedeni ubugebengu.

ULt-General Mmamonnye Ngobeni, uKhomishana wamaPhoyisa KwaZulu-Natal, uthe amaphoyisa athungatha umsolwa mayelana necala lokudlwengulwa kukagogo wasoDlameni KwaSwayimane.

Uthe banethemba lokuthi naye uzobanjwa bese umthetho usebenza njengoba kwenzeka kulesi sigameko sokudlwengulwa kwalona omunye ugogo.

ONgqongqoshe okubalwa kubo noDkt Sibongiseni Dhlomo bavakashele lapho kwakhiwa khona indlu yesalukazi (94) base bebhikisha nomphakathi wakule ndawo.