Amathuba engqesho kwaMercedes-Benz

By Sithandiwe Velaphi Time of article published Mar 29, 2015

Share this article:

Sithandiwe Velaphi

Yintaphane yamathuba engqesho ekulindeleke ukuba adaleke kumzi-mveliso wezithuthi uMercedes-Benz South Africa (MBSA) eMonti emva kokuba isebe lophuhliso loqoqosho kweliphondo lithe langena kwisivumelwano sentsebenziswano nalomzi-mveliso.UMphathiswa wesebe uSakhumzi Somyo uthi ngokwesisivumelwano, bamalunga namakhulu amahlanu (500) abantu abazakuthi baxhamle kuqeqesho lomsebenzi, nto leyo izakuthi iqandusele kwingqesho esisigxina kubantu ababalelwa kumakhulu amathathu anamashumi amathandathu (360), beqeshwa kwicandelo lokuxongxa nokuqingqa (artisan) iintsimbi. USomyo uthi icandelo loqeqesho leMBSA, elisungulwe ngentsebenziswano phakathi komzi wophuhliso loqoqosho waseMonti (East London IDZ) kwakunye neKholeji yezakhono yaseBuffalo City, lizakunceda ukuvala umsantsa wonqongophalo lwezakhono eMonti. “Ishishini lokwakha izithuthi eMonti, nelilelona liphala phambili ngokwengqesho, lizimisele ukutsala abaxongxi nababumbi bentsimbi kwicandelo labo loqeqesho, baze baqashwe ngokusisigxina,” utshilo uSomyo. Ukuqinisekisa ukuba uqhubela phambili lomsebenzi, uMBSA uceba ukurhwebesha ubuchwepheshe obukwizinga eliphezulu, logama iingcaphephe zokwenziwa kwezithuthi zizakube zisabelana ngolwazi kwakunye nabafundi. “Lenkquleqhu siyenza noMBSA iyakuhamba umqela omkhulu, wokuqinisekisa ukuba sidala amathuba engqesho athe xhaxhe eMonti,” utshilo uSomyo. USomyo ukwabhengeze ukuba kuzakudaleka amathuba engqesho angaphaya kwamakhulu amane (446) kwicandelo locolo-zintsimbi (Metal Surface Treatment) eMonti.

Share this article: